Päätöksenteko ja hallinto Heinolan seurakunnassa

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja vastuuryhmät

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein. Marraskuussa 2018 pidetyissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsivat 27 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimintakaudelle 2019–2022.

 

 

Seurakunnassa luottamushenkilö

– tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
– varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
– päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
– puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
– luo kirkon julkisuuskuvaa
– antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

Kirkkovaltuusto asettaa yhdeksän jäsenisen kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja vastuuryhmiä (ent. johtokunnat), joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Työryhmien jäsenet on esitelty alla.

 

Työryhmät vuosille 2019-2020

(Henkilökunta valitsee keskuudestaan edustajat työryhmiin)

Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä: Mika Honkamäki, (Juha Kentta 17.8.2021saakka), Ritva-Maija Kuuskoski, Heikki Laitinen, Kristiina Mattila-Nousiainen, Juha Ruuttula, Matti Setälä (Juha Kentan tilalle), Ilpo Haggrén, Kati Metso, Mirja Stenroos

Julistustyön vastuuryhmä: Satu Kauhajärvi, Helena Kekkonen, Jorma Peltonen, Marja-Leena Ropponen, Ahti Peltonen, Ulla Maija-Saarela.

Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä: Seppo Hokkanen, Sirpa Kiuru, Pekka Pipatti.

Ympäristötyöryhmä: Tiina Bragge, Satu Kauhajärvi, Eira Rosberg-Airaksinen.

Taloustyöryhmä: Aimo Bonden, Janne Hatakka, Jorma Peltonen, Mirja Stenroos.
 

Kaavio hallinnosta.

Miten voin vaikuttaa?

Seurakuntalaisella on monta vaikutuskanavaa. Päätöksentekijöiden valintaan voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa ehdokasta, jonka arvopohjan ja ajatusmallit kokee lähimmäksi omiaan. Seurakuntalainen voi  tehdä aloitteita toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa ja ehdottaa niitä kirkkoneuvostolle.  

Aktiivinen vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien kanssa - tai tietenkin pyrkiminen luottamushenkilöksi - ovat seurakuntalaisille avoimia tapoja vaikuttaa.