Tietosuoja Heinolan seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Heinolan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena toimijana kaiken toimintamme on oltava läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Heinolan seurakunnan henkilötietojen käsittelystä.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.
Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietojani käytetään?
Käytämme henkilötietoja Heinolan seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on usein seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Olemme arvioineet käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Pääsy tietoon on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät käyttötarkoitukset. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Mitä oikeuksia minulla on?
Rekisteröidyllä on oikeus:
•Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
•Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
•Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
•Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Miten voin käyttää oikeuksiani?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Heinolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Samalla voimme antaa henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa oikeuksien käyttöön liittyen. Voidaksemme tunnistaa henkilön, asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Toimitamme tiedot kuitenkin aina kirjallisesti.

Heinolan seurakunnan kirkkoherranvirasto
Käyntiosoite: Virtakatu 4, katutaso, 18100 Heinola
Postiosoite: Virtakatu 4, 1810 Heinola
Puh. 03 859 2510
Avoinna:  arkisin klo 9-13, puhelinpalvelu klo 9-15. Pandemia-aikana vain puhelinpalvelu klo 9-15

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla
osoitteesta lahti.tietosuoja(at)evl.fi
Lahden seurakuntayhtymän tietosuojavastaava
Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä
PL 84, Kirkkokatu 5
15111 Lahti
lahti.tietosuoja(at)evl.fi
puh. 044 719 1329

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi.