Heinolan seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Heinolan seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset. 

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen nähtävänä olo

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousten jälkeen. Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä. 

Pöytäkirjan pykälistä on poistettu yksityisyyden suojaan ja henkilöön liittyvät yksityiset asiat. Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • sisäinen määräys
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Tulevat hallintoelinten kokoukset

Kirkkoneuvosto
14.5. kutsu
11.6., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.2024

Kirkkovaltuusto 
23.5., kutsu
10.10., 19.12.2024

Viranhaltijapäätösten nähtävänä olo
Kirkkoherran ja talouspäällikön muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävänä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan. Vain hyvin harva päätös kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluetteloissa on sellaisia, joihin voi hakea muutosta. Suurin osa päätöksistä koskee KirVESTES:in säädösten soveltamista.

Kirkkohallituksen ja valitusviranomaisten päätökset
Lisäksi tällä ilmoitustaululla julkaistaan Kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskevat lupapäätökset (Kirkkolaki 3 luku 21§) sekä valitusviranomaisten kuten hallinto-oikeuden päätökset niihin liittyvine valitusosoituksineen (Kirkkolaki 10 luku 23 § 3 momentti).

Työpaikat
Avoinna olevista viroista ja tehtävistä Heinolan seurakunnassa saat tietoa kotisivultamme. Hakuilmoitukset julkaistaan oikotie.fi -palvelussa ja kirkon avoimet työpaikat -sivulla.

Kuulutus: Haudan hautaoikeuksia on päättynyt