HEINOLAN SEURAKUNNAN KASVATUKSEN PÄIHDEOHJELMA

Päihdeohjelma on koottu Kotka-Kymin seurakunnan antamasta mallista, Heinolan alueelliselta poliisilta ja kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry liiton toiminnanjohtajalta ja lakimieheltä tämän ohjelman koostamiseksi. Päihdeohjelma esitetään rippikouluun osallistuville nuorille ja huoltajille. Heinolan seurakunnan toiminta on päihteetöntä ja päihteettömyys koskee kaikkea seurakunnan toimintaa. Työntekijät sitoutuvat tähän ohjelmaan, sillä lain mukaan alle 18-vuotias ei saa käyttää eikä pitää hallussaan päihteitä. Lisäksi työntekijät, kesätyöntekijät ja isoset sitoutuvat päihteettömyyteen seurakunnan toiminnassa. Ohjelma koskee kaikkea Heinolan seurakunnan kasvatuksen toimintaa.

Toiminnalliset ohjeet tilanteissa, joissa epäillään tai havaitaan päihteitä:

  1. Jos herää epäilys, että lapsi tai nuori on päihtynyt tai hänellä on hallussaan päihteitä, asian havainnut työntekijä keskustelee lapsen tai nuoren kanssa. Keskustelutilanteessa on aina läsnä toinen työntekijä.
  2. Jos epäilys päihteistä vahvistuu, asiasta keskustellaan mahdollisten muiden paikalla olevien työntekijöiden kanssa.
  3. Työntekijä, joka on tilanteesta parhaiten selvillä tai turvallisuusvastaavana, ottaa yhteyttä heti lapsen tai nuoren huoltajiin. Alkoholin ja huumeiden kohdalla yhteys otetaan välittömästi myös poliisiin (112) ja lastensuojeluun.
  4. Mikäli huoltajia ei tavoiteta tai heidän kanssaan ei päästä yhteisymmärrykseen, työntekijä ottaa yhteyttä Heinolan lastensuojeluun. (puh. 0447977098 arkisin klo 8-15). Virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin yhteyttä otetaan sosiaalipäivystykseen (112).  
  5. Työntekijä tekee lapsesta tai nuoresta viipymättä lastensuojeluilmoituksen sähköisen lastensuojeluilmoituksen kautta. Linkki löytyy osoitteesta: https://www.heinola.fi/lastensuojelu
  6. Päihtynyt lapsi tai nuori poistetaan leiriltä. Huoltajan tulee hakea lapsi tai nuori heti.
  7. Mikäli nuori tai lapsi jää kiinni päihteiden hallussapidosta (tupakka, nuuska, alkoholi tai huumeet), leiri keskeytyy ja huoltajan tulee hakea lapsi tai nuori pois. Sama koskee myös muuta seurakunnan kasvatuksen toimintaa.
  8. Akuutin tilanteen mentyä ohi työntekijä ottaa yhteyttä huoltajiin ja sopii lapsen tai nuoren osallistumisesta seurakunnan toimintaan jatkossa. Esimerkiksi jos nuori poistetaan rippikoululeiriltä päihteiden (tai muun sääntörikkomuksen) vuoksi, konfirmaatio siirtyy ja rippikoulun loppuun käymisestä sovitaan tapauskohtaisesti työntekijöiden kanssa.

Tavaroiden tarkastaminen:

  1. Nuoren tavarat voidaan tarkistaa, jos työntekijöillä on epäilys siitä, että nuorella on päihteitä mukana. Nuoren tulee antaa tarkastamiseen lupa ja hänen on itse näytettävä omia henkilökohtaisia tavaroitaan. Tavaroiden tarkastuksen tekijän ei tarvitse olla samaa sukupuolta. Tilanteessa on oltava läsnä myös toinen työntekijä.
  2. Jos nuori ei anna tarkastaa omia tavaroitaan, otetaan yhteys huoltajaan. Huoltaja voi tulla itse paikalle tarkistamaan nuoren tavarat työntekijöiden läsnä ollessa tai keskustella nuoren kanssa, että tämä antaisi työntekijöiden tarkastaa tavarat. Jos nuori tai huoltaja ei anna suostumusta tavaroiden tarkastamiseen, otetaan yhteyttä poliisiin (112) ja tilanteen vaatiessa poliisi tulee tarkastamaan nuoren tavarat. Jos poliisia ei saada paikalle tarkastamaan nuoren tavaroita, nuoren rippikoululeiri keskeytyy ja huoltajan on haettava nuori kotiin. Tässä tapauksessa nuorta ja muita huoneessa majoittujia ei päästetä huoneeseen ennen kuin kyseessä oleva nuori on poistettu leiriltä.

Muita toimintaohjeita:

Mikäli huoltajat haluavat todentaa päihteiden käytön, voidaan tarvittavat testit ottaa lähimmällä terveysasemalla. Ensisijaisesti lapsen tai nuoren huoltaja vie testiin. Mikäli lapsi tai nuori on jo lastensuojelun asiakas, lastenkodin henkilökunta voi toimittaa nuoren testiin.

Jos lapsella tai nuorella on tai epäillään olevan mukana/hallussaan päihteitä, ne pyydetään luovuttamaan työntekijän haltuun ja ryhdytään toimenpiteisiin kohdasta kaksi (2) eteenpäin. Työntekijät eivät mene koskaan näihin tilanteisiin yksin työturvallisuuden vuoksi. Jos lapsi tai nuori ei suostu luovuttamaan mukana/hallussaan olevia päihteitä työntekijälle, työntekijä ottaa yhteyttä huoltajiin. Mikäli lapsi tai nuori ei tällöinkään suostu luovuttamaan mukana/hallussaan olevia päihteitä työntekijälle, työntekijä ottaa yhteyttä Poliisiin. Työntekijä sopii lapsen tai nuoren huoltajien kanssa siitä miten luovutettujen päihteiden kanssa toimitaan. Laittomien päihteiden kohdalla ilmoitus tehdään aina Poliisille. Silloin, kun asiasta tehdään ilmoitus Poliisille, nuorelle voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Mikäli tilanteisiin liittyy aggressiivista käyttäytymistä tai päihteiden myyntiä/ välittämistä/ tarjoamista muille lapsille tai nuorille, työntekijä ottaa yhteyttä Poliisiin. Silloin, kun asiasta tehdään ilmoitus Poliisille, nuorelle voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Työntekijä tekee päihtyneestä lapsesta tai nuoresta lastensuojeluilmoituksen viipymättä. Ohjeet lastensuojeluilmoitukseen löytyy kohdasta 5. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty lastensuojelulaissa pykälässä 25, jonka mukaan Ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä koskettaa laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos huoltaja on päihtynyt lasta tai nuorta hakiessaan. Työntekijän velvollisuus on soittaa paikalle poliisi ja ottaa auton rekisterinumero talteen välittömästi.

Tapahtuneesta tulee tehdä tarkka raportti sekä saattaa asia myös kirkkoherran tietoon. Kirkkoherralle soitetaan jo siinä vaiheessa, kun epäilys päihteistä herää. Työntekijät eivät vastaa mahdollisiin median kyselyihin, vaan ohjaavat toimittajat kysymään asiasta kirkkoherralta.

Tämän ohjeen perusteella voidaan toimia myös muissa kriisitilanteissa.

 

Jos sinulla herää kysymyksiä seurakuntamme päihdeohjelmasta, ota yhteyttä:

Kasvatuksen pappi Heini Kontiainen

050 5958864

heini.kontiainen@evl.fi